Loading...
Regulamin 2017-04-10T21:36:04+00:00

REGULAMIN

WARUNKI UCZESTNICTWA w Programie Inwestor w Kapitał Ludzki

1. Warunkiem uczestnictwa firmy w Programie Inwestor w Kapitału Ludzki jest przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego podpisanego przez Członka Zarządu, Dyrektora Zarządzającego lub osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji zgłaszającej się do Programu.

2. W ciągu 7 dni od daty otrzymania Formularza Organizator poinformuje Zamawiającego o akceptacji zamówienia bądź jej braku. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiającemu zostanie wysłany pakiet startowy:  podstawowy kwestionariusz badania oraz (opcjonalnie) kwestionariusz pytań dodatkowych. 3. Zamawiający dokona wpłaty pokrywającej koszty badania satysfakcji i zaangażowania pracowników na konto Organizatora w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury pro forma, wystawionej w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora Formularza Zgłoszeniowego. Organizator wystawi fakturę VAT, w ciągu 7 dni od dokonania przez Zamawiającego wpłaty na wskazany rachunek bankowy Organizatora.

4. Po otrzymaniu wpłaty, Organizator zobowiązuje się do realizacji pozostałych działań w ramach – Programu: ustalenie narzędzia badawdczego, badanie opinii pracowniczej organizacji metodą CAWI (lub PAPI), – analiza wyników danej organizacji, określenie poziomu Indeksu IWKL, stworzenie raportu, prezentacja wyników oraz raportu z badań.

5. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oceny co najmniej 70% Indeksu Inwestor w Kapitał Ludzki, Zamawiający otrzyma Godło „Inwestor w Kapitał Ludzki”. Dla Laureatów przewidziano udział w Gali i uroczyste wręczenie Certyfikatu oraz uzgodniony z Wykonawcą pakiet działań edukacyjnych i marketingowych.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo posługiwania się Godłem przez 12 miesięcy od daty jego otrzymania. Po tym okresie jeżeli Zamawiający nie przystąpi do procesu re- certyfikacji prawo do posługiwania się Godlem wygasa.

7. W ramach udziału w Programie Zamawiający zobowiązuje się do przekazania materiałów i narzędzi niezbędnych do poprawnej realizacji audytu oraz aktywnego udziału w Programie, zgodnie z założeniami Programu i terminami uzgodnionymi między Organizatorem, a Zamawiającym.

8. W przypadku opóźnień w terminach nadsyłania materiałów/ informacji/ akceptacji narzędzi leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów audytu.

9. W przypadku chęci wycofania zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania formularza zgłoszenia do Organizatora, kwota w wysokości 100% kwoty wpłaconej na rachunek Organizatora zostanie zwrócona Zamawiającemu. Zamawiający nie ponosi żadnych opłat związanych z rezygnacją. Rezygnację należy przesyłać e-mailem oraz faksem na nr (22)3314460 oraz listem poleconym na adres Organizatora.

10. W przypadku wycofania zgłoszenia po upływie 3 dni roboczych od daty wysłania zgłoszenia do Organizatora Zamawiający zostanie obciążony kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.

11. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego, dokonania wpłaty i nie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora, 100% kwoty wpłaconej na konto Organizatora zostanie zwrócona w przeciągu 14 dni roboczych na konto Zamawiającego.

12. W przypadku gdyby audyty w ramach Programu nie mogły odbyć się z winy Organizatora – Zamawiający otrzyma zwrot wpłaty w przeciągu 14 dni roboczych od daty poinformowania o tym pisemnie Zamawiającego.

13. W przypadku gdyby audyty w ramach Programu nie mogły odbyć się z winy Zamawiającego – Zamawiający zostanie obciążony kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.

14. Zamawiający ma czas 6 miesięcy od daty podpisania Formularza Zgłoszeniowego na realizację audytów.

15. W przypadku, gdy po upływie 6 miesięcy od daty otrzymania Formularza Zgłoszeniowego, pomimo trzykrotnego wezwania do realizacji audytów, w tym minimum jednego przesłanego Zamawiającemu drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, poszczególne etapy audytu nie mogą się odbyć z winy Zamawiającego, Zamawiający zostanie obciążony kosztem w wysokości 100% wartości Zamówienia, a Wykonawca jest zwolniony z konieczności dalszej realizacji audytów.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie, metodologii oraz firm audytujących.

17. Organizator ma prawo wykorzystywać logotyp, cytaty i zdjęcia Laureata Programu Inwestor w Kapitał Ludzki we wszystkich kampaniach promocyjno-marketingowych Programu, przez okres 12 miesięcy od dnia nadania Godła. Dodatkowo zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania logotypu Laureata na stronie firmy IwKL – zakładka Laureaci oraz drukowanych materiałach promocyjnych.